AppleTV: $299, Order it Today


9:40
Macworld Keynote 2007 [Gizmodo]
Macworld Keynote 2007: Chronological order [Gizmodo]