Miyamoto Checks the PSP GoS

"Hmmmm... not too shabby." [Kotaku]