Microsoft to offer 500 megabytes of free online storage. [Slashdot]

Advertisement